O projekcie

Projekt „Akcja kwalifikacja!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2: Kształcenie osób dorosłych, Poddziałanie XI.2.1: Kształcenie osób dorosłych.

Celem projektu „Akcja kwalifikacja!” jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC A2 przez min. 90% spośród Uczestników Projektu, poprzez udział w szkoleniach językowych w okresie 01.06.2019 – 30.04.2020. Projekt skierowany jest do:

  • 360 osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej;
  • mieszkańców województwa łódzkiego;
  • z wykształceniem co najwyżej średnim;
  • i/lub w wieku 50 lat i więcej.

Oferta projektu

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą wziąć udział w kursie języka angielskiego na pełnym poziomie A (A1/A2) – oferowanym łącznie dla 360 osób.

Zajęcia językowe trwają 120 godzin dydaktycznych obejmując 60 godzin szkolenia na poziomie A1, a następne 60 godzin na poziomie A2 i prowadzone będą w 12-osobowych grupach. Uczestnicy mają zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym TELC A2 (The European Language Certificates).

Planowane efekty realizacji projektu:

  • 90 % Uczestników/czek projektu uzyska certyfikat TELC A2 (The European Language Certificates) potwierdzający nabycie kompetencji językowych (ważny bezterminowo);

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019r. – 30.04.2020r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Wartość projektu: 869 922,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 774 230,58 PLN